Så bidrar skogen till att rädda klimatet

Bland det viktigaste Sverige kan göra för att motverka global uppvärmning är ett aktivt brukande av skogen. Det menar Pär Lärkeryd, koncernchef på skogsägarföreningen Norra Skog – och får medhåll av Göran Persson.
– Det är Sveriges enda riktiga bidrag mot klimatförändringen, säger den tidigare statsministern.

Datum: 2021-10-11


Pär Lärkeryd på Norra Skog och den tidigare statsministern Göran Persson delar synen om skogens  betydelse för klimatet.


För att få ett bättre klimat
är det avgörande att begränsa användandet av fossila råvaror, som leder till utsläpp av växthusgaser och högre medeltemperatur.
Pär Lärkeryd säger att ett aktivt skogsbruk och förnybar skogsråvara är några av de viktigaste delarna som Sverige kan bidra med i det arbetet.

– Det finns en polarisering, både politiskt och i samhället överlag, om att å ena sidan skydda och å andra sidan bruka skogen, trots att det går att hitta en bra balans. Det största problemet uppstår när vissa enbart fokuserar på hur vi kan göra det så bra som möjligt till 2030, men missar allt som händer därefter.

Så länge träd växer så binder de nämligen stora mängder koldioxid, vilket gör att det är bättre att ständigt bruka skogen än att låta den stå obrukad.– Om man skulle tänka sig att vi tar bort alla skogsmaskiner och bara tittar på de kommande tio åren så skulle skogen initialt binda ganska mycket koldioxid. Men med tiden gör skogen allt mindre klimatnytta. Träd som inte brukas, träd som bara lämnas i skogen för att torka eller angripas av insekter när de blivit gamla gör inte samma nytta för klimatet. Om vi inte tar ut någon skog så får vi heller ingen råvara som kan ersätta de fossila produkterna, säger Pär Lärkeryd och fortsätter:

– Konsekvenserna av ett sådant ställningstagande skulle landa i en total katastrof. Våra barn skulle få ett arv som skulle bli ännu svårare att bära. Därför krävs det att man utgår från ett perspektiv som inte bara sträcker sig till 2030 utan under hela skogens livscykel, alltså omkring hundra år.

Även den tidigare statsministern Göran Persson har i en intervju i Norra Skogs Youtube-kanal lyft skogsnäringen som en mycket viktig del när det gäller framtidens klimat. Han är tydlig med att svenska politiker behöver skapa regelverk som gör det attraktivt att bruka skogen.

– Sveriges enda riktiga bidrag mot klimatförändringen är att använda vår skog för att få bort olja, kol och gas och minska koldioxidavtrycket som riskerar att fördärva livsförutsättningarna. Inte för min generation, utan för nästa och den som kommer därefter, säger han och konstaterar:

– Vi har inte råd att chansa med detta. Det är ju inte en sämre värld vi satsar på, utan i stället ett smartare, modernare sätt att använda material som är bra för oss, och där passar skogen in.Det finns många intressen
som på ett eller annat sätt vill styra användningen av den svenska skogen, inte minst EU, svenska myndigheter, politiker och ideella naturvårdsorganisationer. 

I november 2020 presenterades Skogsutredningen, en statlig utredning med målet att undersöka möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi. 

Norra Skog anser att utredningen inte lever upp till utredningsdirektivet och missar målet med sitt uppdrag. Om förslagen genomförs fullt ut leder detta sannolikt till försvagad äganderätt och sämre förutsättningar för Sverige att klara av att snabbt ställa om till en bioekonomi. Det blir även krångligare att vara skogsägare.
En annan statlig utredning som missar målet är Artskyddsutredningen, där förslagen är kontraproduktiva och riskerar slå undan fötterna på den gröna omställningen. Det handlar om mycket långtgående förslag som utmanar rådande rättspraxis och lägger en orimlig börda på enskilda markägare.

Hur skogen får brukas styrs dessutom i allt högre utsträckning av beslut långt från skogsägaren. Ett flertal frågor i Bryssel får nu avgörande betydelse för hur norrländska skogsägare kan bruka sin skog – till exempel den nya skogsstrategi som presenterades av Europeiska kommissionen i juli. 

EU:s Skogsstrategi missar helt den klimatnytta ett aktivt skogsbruk innebär och skulle medföra ett hårt slag för svensk skogsindustri. EU:s besked är tydligt – skog ska bevaras, inte brukas. Blir detta verklighet riskerar svenskt skogsbruk att stöpas om från grunden.

Norra Skog menar att EU-kommissionen inte tar till vara på skogens enorma potential och den klimatnytta den kan ge är anmärkningsvärt. Det är feltänkt att Sverige ska tvingas undernyttja skogen som är en av våra främsta resurser för att kompensera för andra EU-länders utsläpp. Miljöfördelarna med att använda träråvara istället för andra mer påfrestande material adresseras knappt alls i strategin. 

Pär Lärkeryd menar att detta resulterar i mer skada än nytta för miljön på lång sikt – och dessutom på bekostnad av välfärdsfrågor såsom arbetstillfällen, skola, vård och omsorg. 

– Som vi ser det är nämligen brukad skog och livskraftig landsbygd förutsättningar för ett hållbart samhällsbyggande med utvecklad välfärd. Skogsbruk ska inte definieras på EU-nivå, det måste göras närmare oss som sköter skogarna och anpassas till varje lands förutsättningar. Hur skogen ska användas löser vi bäst utan EU:s inblandning.

 

 

 

SÅ BIDRAR SKOGEN TILL ATT RÄDDA KLIMATET

Nästan 70 procent av Sveriges yta täcks av skog och eftersom den växande skogen binder stora mängder koldioxid och dessutom ger förnybar skogsråvara, så är ett aktivt skogsbrukande något av det viktigaste som Sverige kan bidra med i arbetet för att motverka global uppvärmning.

Genom växtförädling och utveckling av metoder att ta hand om skogen får vi hela tiden ny skog att växa snabbare än den skog vi skördar. För att kontinuerligt binda mer koldioxid är det bättre att hela tiden bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt än att låta den stå obrukad. Skogsråvaran kan dessutom användas för klimatsmarta produkter som ersätter fossila råvaror från olja och kol. Det handlar exempelvis om kläder och förpackningar, men träprodukter kan också användas för att ersätta annat byggmaterial som kräver mer energi att producera (exempelvis cement, järn och stål).

 

DET HÄR ÄR NORRA SKOG

Norra Skog är en nybildad skogsägarförening med rötterna i Norra Skogsägarna och Norrskog. Föreningen ägs av 27 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt 2,1 miljoner hektar skogsmark i fyra nordliga länen. 

Förutom egen skogsbruksverksamhet samt omfattande trävaruproduktion i egen industri är föreningens huvudsakliga uppdrag är att företräda det privata enskilda skogsbruket i norra Sverige, bland annat genom att verka för en tryggad avsättning av medlemmarnas skogsråvara. Långsiktiga spelregler och sund myndighetsutövning med respekt för enskildas grundläggande rättigheter är därtill av största vikt för att skogsägare ska kunna investera, aktivt bruka, skörda och återigen investera i sina skogar.