Norra Skog ska framtidssäkra skogsägarrörelsen

Två har blivit en, fast i praktiken mycket mer än så. Norrskog och Norra Skogsägarna har gått samman och bildat Sveriges till ytan största skogsägarförening: Norra Skog. Ambitionen är att bli en starkare, tydligare och modernare aktör för att vara attraktiv för skogsägarna – nu och i framtiden.

Foto: Gert Frost

Datum: 2020-06-02

Det största som hänt skogsägarrörelsen på 90 år. Så beskriver Norra Skogs ordförande Torgny Hardselius sammanslagningen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna. Den nya organisationen består av 27 000 enskilda skogsägare och blir därmed en stark och kraftfull röst för norra Sverige. 

– Det här är en milstolpe i svensk skogsägarhistoria. Med en areal som täcker mer än halva Sveriges yta och en omsättning på fyra miljarder kronor blir Norra Skog en kraft att räkna med. Vi kommer att vara med och sätta spelreglerna och vara prisbildande på virkesmarknaden på ett helt nytt sätt, vilket innebär ökad lönsamhet för våra medlemmar. Med vår storlek och finansiella styrka blir det mycket svårare för industrin att runda oss – tillsammans är vi starka, säger Torgny Hardselius.

Ökad lokal närvaro

Två skogsägarföreningar blir alltså till en stor aktör som kommer täcka halva Sveriges yta. En sådan typ av fusion skulle kunna innebära en ökad centralisering – men inte i detta fall. Tvärtom kommer de lokala enheterna få en större och viktigare roll än tidigare.

– Vi tror på att decentralisera organisationen och fördela den skogliga verksamheten på mindre enheter med stort lokalt ansvar. Dels är det effektivare men framförallt skapar det ett stort mervärde för den enskilde medlemmen. Man kommer att kunna komma nära och påverka inom sitt lokala skogsbruksområde, och förstås få fortsatt stöd och rådgivning från sin skogsinspektor. Det finns kraft i det lokala och det ska vi ta tillvara.

En näringspolitisk aktör

En större och starkare förening betyder inte bara mer att säga till om när det gäller virkesfrågan, det innebär även större möjligheter att stärka sina positioner gentemot den näringspolitiska arenan, menar Torgny Hardselius.

– Skogsägare idag är starkt påverkade av myndigheter och politiska beslut som delvis styr på vilka sätt skogen ska brukas. Över tid har det blivit allt viktigare att vi jobbar näringspolitiskt för våra medlemmar och försvarar till exempel äganderätten och skogsföretagandet som finns på landsbygden. Genom att vi nu får större muskler med 27 000 medlemmar i ryggen kan vi nå ut till beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt med ett större förtroendekapital än tidigare. Vi är för stora för att inte lyssnas på.

Bredda skogskunskapen

En annan ambition med den nya föreningen är att bredda utbudet av kunskapstjänster för att attrahera och skapa fler värden för både befintliga och framtida skogsägare.

– Det kan till exempel handla om fler utbildningar och kurser för att hjälpa skogsägare att utveckla sitt företagande och sina kunskaper kring skogsbruk, juridisk hjälp i kontakt med myndigheter och möjlighet att som distansskogsägare få en närmare relation med sin skogsfastighet via de lokala skogsbruksområdena, säger Torgny Hardselius.

Dessutom kommer anhöriga till medlemmarna, till exempel barn och barnbarn, kunna dra fördelar av medlemsförmånerna och lära sig om skog och skogsbruk genom olika aktiviteter och möten.

– Vi ser det som en väg in för en yngre generation – att få möjlighet att öva på att vara skogsägare innan man en dag tar över en skogsfastighet eller investerar i skogsmark. Det är för oss hållbarhet på riktigt!

Stärkt innovationskraft

Sammanslagningen till Norra Skog kommer enligt Torgny Hardselius att innebära stora möjligheter inför framtiden inom en rad områden, inte minst vad gäller innovationsförmågan. En viktig aspekt för att skapa en hållbar framtid för skogsägarrörelsen, säger han.

– Teknikutvecklingen går väldigt snabbt framåt och vi måste vara med och utveckla och dra nytta av de möjligheter som finns, inte minst i fråga om digitalisering. Investeringar i ny teknik är ett absolut måste för att kunna vara relevanta även i framtiden – och tillsammans har vi både det ekonomiska och kunskapsmässiga kapitalet för att framtidssäkra skogsägarrörelsen. 

Att föra ihop två stora skogsägarföreningar till en för med sig en rad möjligheter i fråga om konkurrenskraft, innovationskraft och medlemsnytta. Men vilka utmaningar finns det?

– Det är klart att det finns en utmaning i att jämka samman två företagskulturer, det är en process som måste få ta tid. Men för mig är utmaningar till för att föra saker framåt. Jag tror att det viktigaste är att vi är öppna och transparenta och jobbar tillsammans för att skapa en vi-känsla. På det stora hela tänker vi skogsägare likadant, vi har gemensamma intressen och har samma mål framför oss. Det gör att jag är övertygad om att vi kommer att lyckas!