När livet vänder

Livet är förgängligt och består av många olika faser. Vissa mer glädjefyllda än andra. Vi flyttar kanske ihop, separerar och ingår äktenskap. Det vi med säkerhet vet är att vi föds och dör. Alla dessa faser är viktiga att tänka på ur ett familjejuridiskt perspektiv. Vilka de är och hur de rättsliga aspekterna kan se ut, ska vi reda ut här.

Text: Emma Jonsson | Foto: Victor Lundberg

Datum: 2021-04-06

Björn Eneman, skogsekonom vid Skogsbyrån på Norra Skog.

Att bli sambos är för vissa en del av livets gång. Ett roligt umgänge, gemensamt hushåll, pirr i magen och krukväxter som ska vattnas. Boendeformen innebär också vissa skillnader ur en rättslig aspekt.

» Till skillnad från ett äktenskap äger sambos inte bodelningsrätt i varandras egendom såvida den inte införskaffats för gemensamt bruk och avser den gemensamma bostaden eller bohaget, berättar Björn Eneman, skogsekonom vid Norra Skog.

Det innebär i praktiken att dina krukväxter och din soffa, som du hade med dig när du flyttade in i lyan, också följer med dig ut om samboförhållandet skulle upphöra. Har ni däremot köpt en ny säng tillsammans under tiden som ni varit sambos så kommer den ingå i en eventuell bodelning.

» Det är därför klokt att båda parter står på kontraktet till större inköp för att säkerställa sin rätt till egendomen om ni flyttar ifrån varandra. För att undvika framtida konflikter bör också ett samboavtal upprättas där det framgår för vilken egendom sambolagens regler ska gälla eller avtalas bort. Sambolagens regler kan också avtalas bort i sin helhet i ett samboavtal, fortsätter Björn Eneman.

Gemensamma bostaden

Att dela på tak över huvudet innebär i vissa fall att ni köper en gemensam bostad, då menar Björn att det är viktigt att tänka på att bostadens värde fördelas lika vid en eventuell separation. 

» Det gäller oavsett vem som faktiskt köpt den gemensamma bostaden. Däremot brukar inte lantbruksfastigheter betraktas som gemensam bostad och då heller inte som samboegendom vid bodelning.

Sambos ärver heller inte varandra. Det innebär att om du eller din sambo dör och har egna eller gemensamma barn så är det dessa som får ärva den avlidne. Björn Enemans tips om du sitter i den situationen är att jobba proaktivt, innan det värsta händer.

» Det är alltid en god idé att upprätta ett testamente, eventuellt också i kombination med en försäkringslösning. Där ska förklaras hur parterna ska ärva varandra för att säkerställa den efterlevandes möjlighet till försörjning. Viktigt att känna till är också att barn alltid har rätt att kräva ut sin laglott, halva arvslotten, oavsett om testamentet säger något annat, säger han.

Klockorna ringer

En annan del i livscykeln stavas äktenskap. För många gör giftermålet skillnad även i familjerättsliga frågor och skiljer sig mot samboförhållandet. För att förstå hur så menar Björn att vi också behöver känna till begreppen giftorättsgods och enskild egendom.

» Om du är gift har du giftorätt i den andres egendom. Du har då rätt till hälften av värdet av den gemensamma behållningen vid bodelning om du skulle skilja dig. Den andelen av behållningen benämns giftorättsgods och omfattar allt som inte är enskild egendom. Den kommer inte att ingå i en bodelning och uppkommer vanligen genom villkor vid gåva, äktenskapsförord eller testamente, förklarar han.

Arvingarna

Till skillnad från sambos, som endast bodelar den gemensamma bostaden och bohaget som införskaffats för gemensamt bruk, bodelar gifta giftorättsgodset i sin helhet. Det vill säga allt som inte är enskild egendom. Ytterligare en viktig skillnad som Björn poängterar är att du som gift ärver din make eller maka med fri förfoganderätt om någon av er skulle avlida. Detta gäller även den enskilda egendomen, vilket många inte känner till.

» Det innebär att efterarvingar får vänta på sitt arv tills den andra parten avlidit. Vem som då ärver beslutas av den lagstadgade arvsordningen, såvida ett testamente inte säger annat. I likhet med samboförhållanden så har dock särkullbarn, det vill säga barn utanför nuvarande äktenskap, alltid rätt att kräva ut sin laglott när förälder avlider, avslutar han.

Frågor och svar


Jag är gift och vi har två gemensamma barn och jag har fått en skogsfastighet i gåva från mina föräldrar. Det finns ett villkor i gåvohandlingen om att skogsfastigheten skall vara min enskilda egendom. Vem kommer att ärva skogen om jag skulle gå bort? 
Svar: Om du inte har upprättat ett testamente som säger något annat så kommer din make/maka att ärva skogen om du avlider.

Min make köpte en stor skogsfastighet för många år sedan och vill nu skiljas. Han påstår att jag inte kommer att få ta del av fastigheten ekonomiskt. Kan det verkligen vara sant? 
Svar: Det låter som att du kan vara lugn. Du borde som gift ha giftorätt i fastigheten eftersom den inte verkar vara enskild egendom. Du kan nog räkna med att få ut halva värdet trots att han står som lagfaren ägare.

Min sambo har nyligen avlidit och vi har varit sambo i 30 år. Vi har inga barn men min sambo hade en stor förmögenhet och flera skogsfastigheter. Jag vet att hon ville att jag skulle ärva henne men det blev aldrig av att vi skrev ett testamente. Visst måste väl jag ha arvsrätt efter henne?
Svar: Tyvärr så låter det som att du inte kommer att ärva din sambo förutom eventuellt din del av den gemensamma bostaden och bohaget.

Hur påverkas fördelningen av kvarlåtenskapen om föräldrar sedan tidigare gett ett av barnen en stor gåva?
Svar: Enligt huvudregeln skall tidigare utgivna gåvor avräknas som förskott på arv och värdet av gåvan skall därför läggas till kvarlåtenskapen efter den avlidne och avräknas på gåvotagarens lott.

Jag har nyligen upprättat ett testamente. Hur bör man förvara detta så att det finns tillgängligt för mina efterlevande den dag jag går bort?
Svar: Bankfack har historiskt varit ett bra alternativ men numera är det inte alla banker som erbjuder den tjänsten. Vanligare idag är att testamenten arkiveras ”digitalt” hos olika aktörer som erbjuder den tjänsten. Titta gärna på ”nätet” om vilka olika digitala arkiv för testamenten som finns att tillgå. Avgiften för detta brukar vara relativt låg. 
 

 

Ordlista

Bodelning: Förrättning där makars egendom (giftorättsgods) fördelas mellan dem och för viss egendom när ett samboförhållande upplöses. Kan ske under äktenskap, vid skilsmässa eller dödsfall.

Enskild egendom: Egendom som inte är giftorättsgods. Har uppkommit genom äktenskapsförord, villkor genom gåva, testamente, pensioner, försäkringar eller substitut. 

Giftorättsgods: Egendom som den andre maken har giftorätt i efter avdrag för skulder. 

Laglott: Lagstadgad rätt för bröstarvinge att ärva hälften av sin arvslott. 

Sambo: Två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. 

Särkullbarn: Bröstarvingar som är avkomlingar till den först avlidne maken/makan. Dessa har rätt att få sin andel i arvet direkt vid arvlåtarens död. 

 

Läs mer

Ägarskifte

Ett ägarskifte är viktigt att planera i god tid för att...