Medlemmarna är vinnare!

Hur marknadsläget och virkespriser utvecklas är en ständigt återkommande fråga som väcker stort intresse bland skogsägare. Vi passade på att ställa några frågor om detta till Norra Skogs virkeschef Patrik Jonsson.

Datum: 2021-11-18

Representanter från Norra Skogs ledning och styrelse har under hösten gjort en turné. Vad har syftet varit med dessa medlemsmöten?
- Ja, det stämmer. Under hösten har vi varit ute på en stor turné och träffat våra medlemmar på ett tiotal orter inom föreningens verksamhetsområde, samt i Stockholm. I samband med träffarna har vi beskrivit Norra Skogs affärsmodell och det nya upplägget kring vinstdelning som vår styrelse kommer föreslå föreningsstämman till våren. Vi uppfattar medlemsmötena som mycket lyckade och utvärderingarna från träffarna visar att medlemmarna har fått en bra förståelse och beskrivning av föreningens affärsupplägg.

Har virkespriset följt marknadsutvecklingen?
- Helt klart har Norra Skogs virkespriser höjts i år. Vi gjorde en justering redan under våren. Det vi då gjorde var att förstärka medlemspristillägget, bärighetspremierna och certifieringspremierna för massaved. I de mediala prisjämförelserna syns inte dessa premier eftersom det enbart är grundprislistan som jämförs. För oss är det viktigt att signalera även andra värden i skogsföretagandet.

Ett förstärkt medlemspristillägg syftar till att rekrytera fler medlemmar och göra medlemskapet mer attraktivt. Viktigt inte minst i dessa tider när skogsbruket ifrågasätts, därför är det viktigt att vi blir fler inom Norra Skog! Bärighetspremierna syftar till att premiera avverkningar som är tillgängliga hela året, viktigt med de senaste blöta höstarna och allt kortare vintrar. Med bärighetspremierna vill vi även signalera vikten av att bygga och underhålla bra skogsbilvägar. Här rekommenderar jag tjänsterna som Norra Skogs nystartade vägbyrå erbjuder.

Vikten av ökad certifiering går inte nog understryka i dagens debatt och det motiverar vi med ett ökat PEFC-tillägg för både barr- och lövmassaved.

Styrelsen har aviserat vinstdelning till medlemmarna på en halv miljard under kommande fem år. Vad är bakgrunden till detta?
- Ja, förutom Norra Skogs affärsmodell har vi på medlemsmötena presenterat det nya upplägget för vinstdelning enligt en modell som liknar den Södra Skogsägarna använder. Detta möjliggörs nu när vi blivit starkare som förening efter fusionen och framförallt efter inköpet i Husum Pulp AB där vi, likt Södra, får del av förädlingsvinsterna från massatillverkningen. Vinstdelningen syftar även till att jämna ut prissvängningarna mellan konjunkturcyklerna. Detta är särskilt viktigt för privata skogsägare eftersom det är svårt pricka konjunkturtopparna med skogens utveckling och skötselbehov. Därtill kommer föreningen att erbjuda en digital handelsplats där det blir möjligt att köpa och sälja insatsemissioner.

Det ser ut att ha varit bra tider för sågverken, kommer utvecklingen att hålla i sig?
- Senaste året har varit bra för sågverken, mycket beroende av Covid-effekter. Nu har dock denna ”bubbla” spruckit och trävarupriserna sjunker i rask fart, vilket börspriset för trävaror på Chicagobörsen visar. Norra Skogs prissättningsmodell bygger på stabilitet och gör föreningen vinst så går den tillbaka till våra medlemmar i form av vinstdelning. På så sätt slutar en levererad kubikmeter till Norra Skog aldrig att växa. Jag konstaterar att medlemmar i Norra Skog på så sätt är vinnare. Ett gott råd är att kontakta sin skogsinspektor för att få råd hur du som medlem kan maximera din del av styrelsens aviserade vinstdelning.

Vill du veta mer?

Patrik Jonsson

Virkeschef

070-314 96 33