Lyckad stämma utan restriktioner

För första gången sedan pandemin slog till genomfördes Norra Skogs ordinarie föreningsstämma med alla valda fullmäktige på plats i Umeå. En mycket lyckad stämma där bland annat revidering av stadgarna samt ett 30-tal motioner behandlades.

Datum: 2022-05-23

På dagordningen för stämman, som gick av stapeln den 20 maj, stod även beslut om disposition av föreningens vinst, val av styrelse, val av valberedning samt utdelande av utmärkelser. Stämmoordförande Anders Källström och vice ordförande Gunilla Kjellsson guidade fullmäktige genom stämman med ackuratess.
I sitt inledningsanförande reflekterade föreningens styrelseordförande, Torgny Hardselius, kring bildandet av den nya föreningen Norra Skog samt det första riktiga verksamhetsåret 2021, där föreningen presenterade ett rekordresultat. Hardselius meddelade vidare att han lämnar över ordförandeklubban och tackade för förtroendet att ha fått vara förtroendevald i skogsägarrörelsen i 35 år, samt ordförande i föreningen i elva år.

– Jag känner att det är ett bra läge att lämna över ordförandeskapet till någon annan nu. Jag har varit förtroendevald i skogsägarrörelsen sedan 1987 och fått vara med om en fantastisk resa med två lyckade fusioner som för oss medlemmar varit en stor framgång, berättade en rörd Hardselius.

Stämman tackade den avgående styrelseordföranden med stående ovationer.

Årets resultat

Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 1 042 miljoner kronor att jämföra med 1 613 miljoner året innan. Koncernens rörelseresultat landade på 1 049 miljoner kronor att jämföra med ett negativt rörelseresultat om -95 miljoner kronor året innan. Räkenskapsåret 2021 utgör det första fulla verksamhetsåret för Norra Skog efter fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna.
Det goda resultatet kan framför allt kopplas till en mycket god trävarukonjunktur men är även resultatet av en lyckad omstrukturering av industrin som gjordes året innan. Resultatet påverkas även starkt positivt av det nya delägarskapet i Husum Pulp AB. 
Koncernens nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 5 miljarder kronor, att jämföra med 4,7 miljarder kronor året innan. Omsättningen har således varit god även fast den påverkats av den pågående pandemin, den genomförda fusionen samt en industriell omstrukturering.

Vinstdelning

Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att vinstdelning till medlemmar utbetalas med fem procent på insatt kapital, 15 900 000 kronor, samt insatsemission om 113 820 000 kronor baserat på inbetalda insatser och redovisade virkesleveranser. Detta helt enligt styrelsens vinstdelningspolicy enligt nedan:
• Sju procent insatsemission baserat på bruttovirkesvärdet för leveranser, åren 2021–2025.
• Tio procent årlig insatsemission på medlemmens inbetalda insats i föreningen.
• Fem procent årlig ränta på medlemmens totala insatskapital.
Vinstutdelningens totala värde är alltså beroende av medlemmarnas samlade aktivitet under åren 2021–2025. Uppskattningsvis blir det cirka en miljard som medlemmarna kommer att dela på under dessa år.

Reviderade stadgar

Efter föredragning beslutade stämman enhälligt enligt styrelsens förslag om revidering av stadgarna för att skapa ännu större medlemsnytta med anledning av styrelsens nya vinstdelningspolicy. Stadgeändringarna fokuserar främst på hur föreningen ska hantera insatsavdrag och överinsatser, men även ändringar i linje med motion från Kramfors skogsbruksområde 2021, om att personliga ersättare till fullmäktige ska ske i turordning.

Motioner

Efter genomgång av föregående års motionshantering behandlade stämman totalt 30 motioner som rörde ett flertal ämnen, bland annat angående lönsamheten i familjeskogsbruket, specialsortiment, certifieringspremie, ökar fokus på avräkningspriset, leveransavdrag, prispåslag för självverksamma, premienivå för leveransvirke, förenkling av prismodell, påverkan vinstdelningspolicy, valbar vinstdelning, styrning av kooperativ förening, föreningsutbildning, jordförvärvslagen samt resurser till näringspolitiskt arbete. Samtliga motioner samt motionssvar kan läsas i stämmohandlingarna.

Val av styrelse 

Enligt valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsen för nästa mandatperiod ska bestå av nio ledamöter. Styrelseledamöterna Oskar Sjölund, Malå; Charlotta Kristow, Ånge och Anders Jonsson, Sundsvall, omvaldes med förnyade mandat till 2024. Därtill nyvaldes Jennie Hellman, Luleå, med mandat till 2024. Kvarstående ledamöter, valda för två år, till och med ordinarie stämma 2023 är: Stig Högberg, Timrå; Karin Sandberg, Skellefteå; Hilda Runsten, Alsen; Lars-Erik Aaro, Luleå samt Bengt Berglund, Härnösand.
Till styrelsens ordförande på ett år, valdes Stig Högberg, Timrå.
Högberg, tidigare vice ordförande i Norra Skogs styrelse, är född 1960 och har suttit i Norrskogs styrelse sedan 2016 där han även varit ordförande. Stig Högberg är självverksam skogsägare i Medelpad Östra skogsbruksområde samt ordförande i Länsförsäkringar Västernorrland.

– Detta är ju ett så roligt och stimulerande uppdrag och jag är tacksam över förtroendet från våra medlemmar. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla allt gott som har kommit utifrån fusionen men vi har också ett hårt arbete framåt, meddelade den nyvalde styrelseordföranden för Norra Skog.

Val av valberedning

Enligt förslag från nomineringskommittéerna valdes följande personer att ingå i Norra Skogs huvudvalberedning. Intill ordinarie föreningsstämma 2024: Gunnar Liljebäck, Överkalix; Eva Jonsson, Strömsund; Per Erik Eriksson, Ragunda (nyval) samt Erik Öhlén, Sundsvall (nyval). Kvarstående ledamöter intill ordinarie föreningsstämma 2023: Lars Ivar Pettersson, Piteå-Älvsbyn; Desiré Olofsson, Lövånger; Svarte Swartling, Umeå; Lotten Rapp, Fränsta samt Roland Sjögren, Lycksele. Roland Sjögren, Lycksele, valdes till valberedningens sammankallande.

Utmärkelser och avtackning

Norra Skogs Hedersutmärkelse i guld tilldelades Göran Lööv, Skellefteå samt Jan P Bylund Härnösand. Utmärkelsen utdelas som hedersbetygelse till en person eller personer som nedlagt ett betydande och oegennyttigt arbete som varit till stor nytta för föreningen och dess medlemmar.
LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christersson tilldelade den avgående ordföranden Torgny Hardselius LRF:s högsta utmärkelse Guldnålen. Hardselius avtackades även av LRF Norrbotten, LRF Västerbotten samt LRF Västernorrland. Marie Simonsson, Maria Broman, Maria Adlers samt Torgny Hardselius avtackades därtill för sina uppdrag i Norra Skogs styrelse.

Följ stämman i efterhand

Via länkarna nedan kan du se hela stämman i efterhand. I stämmohandlingarna hittar du dessutom all information kring dagordning, motioner samt motionssvar, valberedningens nomineringar med mera.