Digital teknik i skogen

En karta över skogsfastigheten direkt i läsplattan. Avtal som skrivs under med ett knapptryck på telefonen. Allt fler skogsaffärer sköts digitalt, vilket underlättar kontakten mellan skogsägare och inspektor – inte minst under pandemin.

Text: Karolina Edstedt | Foto: Mikael Lundgren

Datum: 2021-01-12

Jonas Sjödin hjälper ofta skogsägare på distans.

Skogsmagasinet träffar skogsinspektor Jonas Sjödin i byn Banafjäl några mil utanför Örnsköldsvik. Skogsfastigheten vi befinner oss i tillhör en av Norra Skogs medlemmar och Jonas passar på att dokumentera några trädfällningar efter den senaste tidens hårda stormar. I fältdatorn och telefonen finns alla funktioner han behöver för att starta och avsluta dagen i fält. 

Här finns en digital presentation av alla tjänster, digitala avtal och affärskontroll med uppföljning av enskilda uppdrag. Han kan planera åtgärder, dokumentera resultat och kommunicera med skogsägaren och entreprenörer. Utvecklingen har gått fort.

» Det har hänt så fruktansvärt mycket de senaste åren. Det började med GPS-funktioner och vettiga fältdatorer, sen kom laserskanningen. Vi utvecklar vårt arbetssätt stegvis så att vi kan nyttja tekniken. Vi har satsat på rätt kort i vår affärsutveckling och kan dra fördelar av den teknikutveckling som skett samtidigt, säger Jonas Sjödin. 


Full kontroll med Disa

Det senaste steget i Norra Skogs teknikutveckling är det uppdaterade Windowsprogrammet Disa som är en del av det skogliga affärssystemet inom Norra Skog. Disa möjliggör full mobilitet för skogsinspektorerna i fält. Med detaljerade fastighetskartor och tillgång till Skogsägarplanen får inspektorn en bättre helhetssyn över skogsägarens alla fastigheter.

» Vårt arbetssätt och vår rådgivning till skogsägare utgår från att vi sköter hela skogsinnehavet och då är det viktigt med överblick i tid och rum. Jag brukade tidigare skriva ut fastighetskartor i A3 för att markägaren skulle få en överblick. Det digitala stöd vi har i dag i form av kamera, teams, skogsägarplan och framförallt Disa understödjer och främjar vårt arbetssätt. Det gynnar även ett aktivt skogsägande och brukande av skogen. Med hjälp av Disa kan jag filtrera fram vilka områden som är i behov av ungskogsröjning, gallring eller slutavverkning. Det blir mer överskådligt för oss som arbetar med flera skogsägare och fastigheter samtidigt, menar Jonas som varit delaktig i utvecklingen av Disa.

Jonas dokumenterar stormfällda träd på fastigheten.

Snabbare signering

I våras infördes en ny, efterlängtad funktion i Disa: e-signering. Med hjälp av sitt bank-id kan skogsägaren skriva på avtal via datorn eller i en mobil enhet, vilket har många fördelar.

» Det är jättebra att vi har den möjligheten nu under coronapandemin. Vi jobbar dessutom ofta med samägande, där släktingar eller makar äger skog tillsammans. Det går så mycket snabbare att kommunicera med alla samtidigt digitalt och ge dem samma information. Sen kan alla skriva under samtidigt, jämfört med tidigare då vi fick skicka  papperskontrakt till olika platser i Sverige, säger Jonas.


Internutbildningar

Att införa en gemensam affärsmodell för hela organisationen har varit en omfattande process. När Norrskog och Norra Skogsägarna slog sina påsar ihop skulle även två skilda arbetsmetoder förenas till en gemensam. Per-Olof Nordin, skogsdataspecialist på Norra Skog, har under hösten utbildat fältpersonal och arbetat med support och utvecklingsfrågor kring Disa.

» Jag har visat på funktioner och arbetssätt för att skogsinspektorerna ska få en grund och känna sig trygga med att använda programmet. Vi har även utbildat medarbetare att hålla affärsmöten i Teams som har blivit allt mer aktuellt nu med tanke på pandemin. Kombinationen Disa och Microsoft Teams har visat sig fungera riktigt bra, säger Per-Olof.


Digitala möten underlättar

Enligt Per-Olof har det digitala arbetssättet vässat organisationen i alla led.

» Det underlättar ju affärsmöten nu under pande­min men främst så förenklas och effektiviseras det dagliga arbetet för skogsinspektorerna. Nu kan inspektorn göra mer per timme och minska antalet resor vilket är både tids- och kostnadseffektivt. Det hjälper även skogsägaren som enkelt kan delta på ett kortare digitalt affärsmöte när det passar, exempelvis under lunchrasten. Vi kan inte och ska inte ersätta allt med digitala lösningar, men nu är avstånd inget problem längre, konstaterar han.

Per-Olof Nordin ser stora fördelar med digitala affärsmöten.

Enklare planering

I appen Norra Skog och Mina sidor har föreningens medlemmar tillgång till information om sin skogsfastighet. Andelen markägare som är självverksamma och aktivt arbetar på sin fastighet är minskande och då underlättar digitala lösningar brukandet av skogen, trots att man kanske inte har möjlighet att vara på plats så ofta.

» Det uppskattas jättemycket av våra medlemmar. Det blir mer överskådligt och man förstår vad som ska hända i år och nästa år. Ett framgångsrikt skogsbruk enligt gängse skötselprogram kräver att rätt åtgärder utförs vid rätt tidpunkt. Det ökar medlemmens nytta av sitt skogsägande och gör även ägandet mer intressant. Ekonomiskt är det mest avgörande beslutet när en föryngringsavverkning ska ske. Om man väntar några år för länge missar man förräntning av avverkningsnettot samtidigt som den nya skogen kommer igång senare. Med Disa, appen och Mina sidor har vi en överskådlighet som inte fanns lika lättåtkomligt tidigare, avslutar Jonas.