Multiskadad ungskog

Bas

Multiskadad ungskog

Kursnivå: Bas

Inom ramen för ett samverkansprojekt i norra Sverige vill Skogsstyrelsen, Norra Skog och övriga parter arbeta för att på kort sikt hantera de multiskadade ungskogarna vi har idag och på lång sikt förebygga skador.

En skog kallas för multiskadad när flera skadefaktorer tillsammans påtagligt påverkar trädens vitalitet, tillväxt och överlevnad. I norra Sverige är tallskogarna mest utsatta. I dagsläget bedöms älg och törskatesvamp ha förorsakat de största skadorna och de största ekonomiska förlusterna. Bland andra skador finns gremmeniella, knäckesjuka och snöskytte på tall samt granrost, skvattramrost och grankotterost på gran.

Inom ramen för projektet har en kostnadsfri webbutbildning tagits fram. I denna digitala utbildning får du lära dig hur du känner igen olika skadesvampar och hur du kan förebygga och mildra effekterna av olika skador i din ungskog.

Du kommer till utbildningen genom att klicka på Starta kurs uppe till höger på denna sida.

Tidsåtgång: ca 120 minuter

Utbildningens innehåll:

 1. Introduktion
 2. Multiskadad ungskog
  • Älgskador
  • Törskatesvamp
  • Övriga skadesvampar
 3. Inventera skadorna
 4. Skötsel av skog med skadeproblematik
 5. Avslutning

 

Parter i projektet

 • Skogsstyrelsen
 • SLU
 • Skogforsk
 • Sveaskog
 • SCA
 • Holmen
 • Norra Skog
 • Svenska kyrkan
 • Jägareförbundet

 

Om projektet

Det saknas idag kunskap om vad skadorna beror på och även hur vi ska hantera dem. Det behövs mer forskning kring orsakssamband, motståndskraft och skötselmetoder i skadade bestånd. Samtidigt finns ett stort behov av kompetensutveckling - vi behöver lära oss att känna igen de olika skadegörarna samt hur skadade bestånd ska skötas inom ramarna för den kunskap som finns idag.

Det finns många olika motiv till att begränsa dessa skogsskador. Bland annat påverkas tillväxten, den biologiska mångfalden, variationsrikedomen och skogsråvarans kvalitet negativt samt på sikt även den samhällsekonomiska tillväxten i norra Sverige.

Effektmål för projektet

 • Genom samverkan och spridning av kunskap öka Skogsstyrelsens och skogsbrukets förmåga att identifiera skador i fält.
 • Skapa en modell och metodik för etablerad systematisk kartläggning, för att lokalisera och följa utvecklingen av skadeläget i de norrländska ungskogarna.
 • Genom forskning och ökad kunskap om orsaker och mekanismer ge vägledning till skogsbruket och privata skogsägare om förebyggande åtgärder och skötsel av skadade bestånd.
 • Öka medvetenheten kring skadornas utbredning och konsekvenser ur ett nationellt perspektiv inom skogssektorn och hos beslutsfattare.
 • Skapa ett ändamålsenligt och effektivt samarbete för samsyn kring multiskadad ungskog mellan berörda intressenter.

Projektet startades 2020 och förväntas pågå i 3 år. Geografiskt täcker projektet Norrbottens och Västerbottens län. Från och med 2021 utökades projektet med Jämtlands och Västernorrlands län.

> Läs mer om projektet

Multiskadad ungskog

Kursnivå: Bas

Relaterade kurser