Hållbart skogsbruk

Bas

Hållbart skogsbruk

Kursnivå: Bas

Hållbart skogsbruk är ett skogsbruk som är i linje med de internationella principerna för hållbar utveckling. Det innebär ett skogsbruk som är långsiktigt hållbart både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Det är mycket skogen ska ge oss. Som samhälle vill vi använda naturresursen skog för att ge människor välfärd, men vi vill också bevara skogens växt- och djurliv, dess mark och vatten, rekreationsvärden och vårt kulturarv. Att bruka skogen hållbart är därför en uppgift som ställer krav.

Det här är en film om den svenska skogsbruksmodellen. Filmen togs ursprungligen fram av Sveriges Lantbruksuniversitet för en internationell publik vid FN-konferensen i Rio de Janeiro (Rio +20). Filmen förklarar den svenska modellens framväxt, framgång och framtid.

Tidsåtgång: 13 minuter

Hållbart skogsbruk

Kursnivå: Bas